Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a NITROX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Hársmajor u 10., cégjegyzékszám: 01-09-679993), mint a Valentina cipőboltok üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a törzsvásárló kártyát igénybe vevők, valamint a www.valentinacipo.hu oldalon elérhető webshopot használók (a továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:                           

Cím:                                1027 Budapest, Kacsa utca 11. I. emelet              

     E-mail cím:                       info@valentinacipo.hu

     Telefonszám:                   +36 1 319 3399

 

1.Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja. Adatkezelő NAIH nyilvántartási száma. NAIH-66769/2013.

 

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Érintett adatai Törzsvásárló kártyát igénybe vevők esetében (kötelezően megadandó adatok):

-          név (vezeték és keresztnév);

-          e-mail cím;

-          telefonszám.

A Törzsvásárló kártyával biztosított kedvezmények igénybevételi lehetőségének biztosítása.

Adatkezelő az adatokat a törzsvásárlói jogviszony megszűnését követő 5 évig kezeli.

 

Az Érintett kötelezően megadandó adatai regisztráció során a webshop igénybe vétele esetében:

 

-          felhasználói név;

-          email cím.

 

Szállítási és számlázási információk:

-          lakcím;

-          e-mail cím.

 

Regisztráció a webshopba, valamint a megrendelt termékek kiszállítása, számlázás.

Adatkezelő a regisztrációs adatok a regisztráció törléséig, a szállítási adatokat az 5 éves elévülési időig, a számlázási adatokat a számvitelről szóló törvény előírásai szerint 8 évig őrzi meg.

Érintett email címe.

Direkt marketing üzenetek küldése az Érintett számára.     

A hírlevélről történő leiratkozásig, vagy egyéb módon az adat törlési kérelméig kezeli Adatkezelő az adatot.

 

Az Érintett adatait harmadik személynek nem továbbítható, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a webshop üzemeltetése során:

-          Tárhely.Eu Szolgáltató Kft-t (1144 Budapest, Ormánság utca 4., 06-1/789-2-789), aki a www.valentinacipo.hu oldal tárhelyszolgáltatója és

-          a DPD futárszolgálatot (Budapest, Késmárk utca 14/b, 1158, dpd@dpd.hu), aki a megrendelt termékek házhozszállítását végzi

2.      Cookie-k

A www.valentinacipo.hu weboldal egyes részei az Érintett azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz www.valentinacipobo.hu, mint adatkezelő hozzáférhessen.

Érintett a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek. 

A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

 

3.      Az Érintett jogai az Info. tv. alapján az adatkezeléssel kapcsolatban

3.1.Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérése esetén tájékoztatjuk:

-          a kezelt adatokról,

-          az adatkezelés céljáról,

-          jogalapjáról,

-          időtartamáról,

-          arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.

3.2.Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

 

4.      Jogorvoslati lehetőségek az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Az Érintett jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu,
Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

5.      Adatbiztonság

Az Adatkezelő a hozzáférési jogát az adatkezelési rendszerhez, az ahhoz szükséges jogosultsági kódokat másra nem ruházhatja át, köteles azokat titokként kezelni úgy, hogy az adatkezelési rendszerben rögzített adatokat illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

6.      Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót - az adatkezelés célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül - egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.valentinacipo.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018-01-01 napjától érvényes.